Rehabilitačné stredisko plne rešpektuje základné ľudské práva a slobody prijímateľa sociálnej služby a zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, k čomu sa zaväzuje aj v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Tým zároveň uplatňuje podmienky na dodržiavanie základných ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov a Ústavy SR. Každý klient podpisuje Súhlas so spracovaním osobných údajov, a tým dáva možnosť k ich ochrane a použitiu len na vedenie potrebnej agendy súvisiacej s poskytovaním sociálnej služby a účely archivácie.

Rehabilitačné stredisko poskytuje sociálnu službu každému klientovi rovnako bez ohľadu na jeho pohlavie, vek, rasovú príslušnosť, farbu pleti, jazykovú príslušnosť, náboženské vierovyznanie, sociálny status, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, národnosť, etnickú príslušnosť, či majetkové pomery a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej organizácie.

Všetci zamestnanci, dobrovoľníci, uchádzači o zamestnanie, študenti VŠ podpisujú Zmluvu o vzájomnej spolupráci s OZ, v ktorej sa zaväzujú rešpektovať osobnosti klientov a zachovávať ich ľudskú dôstojnosť.

Klient si slobodne vyberá konkrétne ZSS na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu od príslušného BBSK. Rovnako slobodne podpisuje Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so ZSS vždy za prítomnosti príbuzného (vzhľadom na špecifickú cieľovú skupinu ZSS).

Klient sa môže slobodne pohybovať v ZSS, má prístup do všetkých miestnosti. V kancelárii pre vedenie ZSS môže byť klient len v prítomnosti zamestnanca ZSS, respektive sa tu realizujú individuálne rozhovory klienta so sociálnym pracovníkom alebo iným zamestnancom ZSS, prípadne aj za účasti príbuznej osoby.

Klient prichádza do ZSS a odchádza zo ZSS slobodne v závislosti od jeho momentálneho zdravotného stavu, vnútorného rozpoloženia, harmonogramu ZSS, potreby vybavenia lekára, alebo iných vnútorných (osobných), či vonkajších okolnosti.

Klient má právo byť sám v ZSS, keď to požaduje (prípadne len s jednou osobou – zamestnancom ZSS); je na to vyčlenená obývačková časť v rehabilitačnej miestnosti.

Klient má právo si vybaviť svoje telefonáty alebo mailovú poštu súkromne bez dohľadu zamestnanca ZSS. Klienti si telefonáty vybavujú na chodbe a v rehabilitačnej miestnosti je zriadený počítačový kútik.

Klienti navštevujú ZSS ambulantne počas pracovných dní od pondelka do piatku, teda ostávajú vo svojich pôvodných rodinách. Dôležitý význam má preto intenzívna spolupráca s príbuznými klientov, ktorým  ZSS  poskytuje  poradenstvo.  V  prípade  potreby  prebieha  vzájomná  výmena  informácii    o  zdravotnom  stave  a  správaní  klienta  v  ZSS  i  doma,  ako  aj  o  prípadnej  hospitalizácii  klienta   v nemocnici. Spolupráca ZSS a rodiny klientovi poskytuje kvalitnejšiu sociálnu službu, stabilnejšie sociálne zázemie a širšiu sociálnu pomoc.

Príbuzní majú možnosť návštev ZSS alebo konzultácií so sociálnym pracovníkom kedykoľvek počas denného režimu. Poskytujú sa im tzv. rodičovské združenia minimálne raz do roka, niekedy aj za účasti odborného lekára – psychiatra alebo psychológa.

V ZSS, ohľadom na vek klientov i zamestnancov, došlo k vnútornému konsenzu o obojstrannom tykaní, samozrejme vždy len so súhlasom samotného klienta. Klienti i zamestnanci sú oslovovaní krstnými menami alebo ich jemnými slovnými úpravami bez hanlivých výrazov alebo prezývok. Externých zamestnancov – doktorov klienti i zamestnanci oslovujú titulom a vykajú im.

Klient môže slobodne prejaviť svoj názor – spokojnosť aj nespokojnosť na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom viacerých komunikačných kanálov – pravidelné rozhovory, komunitné stretnutia, nástenka podnetov – aj anonymne, v priamej komunikácií s vedením ZSS alebo ostatnými zamestnancami, zápisom v Knihe prianí a sťažnosti.

Klient môže navrhovať zlepšenia a skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby. Má možnosť spolurozhodovať o forme a spôsobe poskytovania sociálnej služby. Má možnosť výberu v rámci poskytovanej sociálnej služby - realizácia činnosti v rámci harmonogramu, trávenie voľnočasových aktivít a pod.

Obmedzujúce opatrenia je možné použiť iba v prípade priameho ohrozenia zdravia a života prijímateľa sociálnych služieb a života iných osôb. Opatrenia obmedzujúce pohyb je možné použiť iba na čas potrebný k odvráteniu nebezpečenstva a to len vtedy, ak boli neúspešne použité  iné opatrenia. 

Základné ľudské práva ZSS dodržuje aj pri agresívnych prejavoch v správaní klienta. Pri agresívnych prejavoch správania klienta ohrozujúcich samotného klienta, ostatných klientov, personál ZSS alebo majetok zariadenia je povinnosťou poskytovateľa SS zabezpečiť obmedzujúce opatrenia podľa internej smernice rehabilitačného strediska.

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin