V Delfíne, rehabilitačnom stredisku máme za to, že službu je potrebné poskytnúť čo možno najširšiemu počtu žiadateľov, avšak pri prijímaní záujemcu o službu za klienta sa riadime pravidlom komisionálneho výberu. Komisionálny výber pozostáva minimálne z troch zamestnancov zariadenia (minimálne dvaja odborný zamestnanci), kde dvojtretinovou a väčšou väčšinou rozhodujú o prijatí záujemcu o službu za klienta zariadenia. Prihliada sa na stabilizovaný stav záujemcu, na základe posudku odborného lekára (psychiater a psychológ), rozhovoru s ním, blízkou rodinou, alebo inými osobami a skúšobného pobytu v zariadení.

Ak má fyzická osoba právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada v spolupráci s rehabilitačným strediskom Delfín BBSK (Banskobystrický samosprávny kraj) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ten je povinný zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby buď v zariadení v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti alebo v inom verejnom alebo neverejnom zariadení sociálnych služieb.

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa riadime podľa § 74 zákona o sociálnych službách. Poverený pracovník rehabilitačného strediska Delfín (s kvalifikáciou sociálny pracovník) zisťuje čo záujemca od služby očakáva a spoločne so záujemcom o službu formuje, akým spôsobom bude poskytovaná služba, dohodnú sa ciele.

Ciele, ktoré by mala sociálna služba napĺňať stanovuje sám prijímateľ sociálnej služby. Poverený pracovník dohodne aká forma, priebeh, podmienky a rozsah služieb bude poskytnutá. Osobné ciele sa dohodnú a vychádzajú z možnosti a schopnosti záujemcu o službu. Informácie o službe sú záujemcovi poskytované s ohľadom na jeho situáciu a možnosti vnímať a chápať takým spôsobom a v takom rozsahu, aby poznal, či služba naplňuje jeho potreby, a mohol sa informovane rozhodnúť, či ich využije alebo nie.

Takéto jednanie, rozhovor predchádza uzavretiu dohody o poskytovaní sociálnej služby. Poverený  pracovník zisti, aké sú potreby a záujmy záujemcu o službu a v spolupráci s pracovníkmi rehabilitačného strediska Delfín mu umožní formulovať, aké služby mu bude zariadenie poskytovať. Dbá sa na to, aby záujemca o službu poznal všetky podmienky, ktoré sa na službu vzťahujú a aby im rozumel. Svoje potreby a záujmy si určuje sám.

Delfín, rehabilitačné stredisko záujemcovi a najbližšej rodine pred uzatvorením zmluvy navrhne a poskytne “návštevu” zariadenia v trvaní dochádzky maximálne 5 dní, na deň maximálne v trvaní tri hodiny a v dobe maximálne jedného kalendárneho mesiaca. Tento čas umožňuje záujemcovi o službu a jeho najbližšej rodine poskytnúť čas a prehľad pre kvalifikované rozhodnutie.

Poverený pracovník (sociálny pracovník) dbá na to, aby záujemca o službu bol oboznámený s funkciou a činnosťou rehabilitačného strediska Delfín, aby poznal všetky podmienky, ktoré sa na službu vzťahujú a aby im rozumel. Informácie o službe sú poskytované záujemcovi o službu a jeho najbližšej rodine (prípadne iným osobám) s ohľadom na situáciu a možnosti vnímať a chápať takým spôsobom a v takom rozsahu, aby záujemca o službu (a jeho najbližšia rodina) poznal, či služba naplňuje jeho potreby, a mohol sa informovane rozhodnúť, či ich využije alebo nie. Takéto jednanie, rozhovor, predchádza uzavretiu dohody o poskytovaní sociálnej služby.

Každí prijímateľ služby, alebo jeho zákonný zástupca je oboznámený s možnosťou, aké informácie je možné poskytovať, s ohľadom na ochranu osobných údajov. Prijímateľ služby, alebo jeho zákonný zástupca taktiež dáva súhlas k využívaniu multimediálnych materiálov získaných počas činnosti rehabilitačného strediska Delfín na jeho propagáciu.

2023  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin