Poskytovateľ sociálnej služby: 

DELFÍN, o. z. pre duševné zdravie, Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen

Sociálna služba: 

Rehabilitačné stredisko

Cenník k 2. januáru 2019:

 

Odborné činnosti:                                        Výška úhrady za 1 deň

Sociálne poradenstvo                                                    0,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby (stupeň II)                                          1,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby (stupeň III)                                          1,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby (stupeň IV)                                         1,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby (stupeň V)                                          1,00 €

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc

inej fyzickej osoby (stupeň VI)                                         1,00 €

Sociálna rehabilitácia                                                   0,00 €                 

 

Podmienky platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení:

Klient platí za aktuálny mesiac úhradu v hotovosti, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Spôsob platenia úhrady za sociálne služby  v zariadení:

Cenník  úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení DELFÍN rehabilitačné stredisko bol schválený štatutárnym zástupcom, dňa 02.01.2019

 

DELFÍN, o. z. pre duševné zdravie
Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen
IČO: 37824678
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

 

Číslo účtu: 2622134168/1100
 
Vypracoval: Mgr. Andrej Margóč, vedúci zariadenia sociálnych služieb Delfín, rehabilitačné stredisko
2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin