Najdôležitejším ukazovateľom hodnotenia kvality poskytovaných služieb je spokojnosť, alebo nespokojnosť prijímateľa sociálnych služieb a jeho blízkej rodiny so službou. Môžu sa sťažovať na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnych služieb, nech by boli akýmkoľvek spôsobom ohrození, alebo znevýhodnený. Rehabilitačné stredisko Delfín má stanovené pravidlá a postupy pre zisťovanie spokojnosti s poskytovanou službou.

Spokojnosť klientov zariadenia sa zisťuje prostredníctvom Knihy prianí a sťažnosti a vyhodnocovania individuálnych plánov klientov. Kniha prianí a sťažnosti je umiestnená v rehabilitačnej miestnosti. Pripomienky zo strany klientov sú pravidelne v mesačných intervaloch kontrolované povereným zamestnancom zariadenia. Spokojnosť klienta s poskytovaním sociálnych služieb je tiež kontrolovaná prostredníctvom vyhodnocovania individuálnych plánov. V prípade nespokojnosti prijímateľa sociálnych služieb má tento možnosť podávať podnety (nápady) na zlepšenie činnosti zariadenia (hlavne slovne, alebo do Knihy prianí a sťažnosti) alebo môže podať sťažnosť.

Sťažnosťou sa rozumie podanie klienta, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou zariadenia. Poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v možnostiach RS Delfín. Sťažnosť možno podať písomne (pracovníkovi zariadenia), ústne, s ohľadom na zdravotný stav klienta, v elektronickej forme, do knihy na to určenej - Kniha prianí a sťažnosti. Z ústneho podania je potrebné vždy vyhotoviť záznam, sťažnosť sa eviduje.

Prešetrenie sťažnosti vždy vykonáva odborný zamestnanec zariadenia (sociálny pracovník). Výsledkom prešetrenia sťažnosti je písomná odpoveď s návrhmi riešenia a možnosti odvolať sa. V prípade klientovej nespokojnosti s vybavením jeho sťažnosti, má právo obrátiť sa na nadriadený orgán poskytovateľa (BBSK) alebo inštitúciu sledujúcu dodržiavanie ľudských práv.

Klient je informovaný, že sa môže priamo alebo písomnou formou obrátiť aj na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní.

 

Pripomienky a námety, sťažnosti na poskytovanie sociálnych služieb a ich kvalitu sú podkladom pre realizáciu zmien a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v rehabilitačnom stredisku Deflín.

2024  Rehabilitačne stredisko Delfín   CMS Joomla   Delfin OZ   viac info admin